Stora krav ställs på individen i samhället. Vi skall prestera mycket på jobbet, men även när vi är lediga är det många aktiviteter man skall orka och hinna med. Dessa krav kan leda till ohälsa, som inte bara kan bli dyr för individen, utan även för arbetsplatsen och samhället.

 

Sunt arbetsliv är ett konsultföretag som vill få företag att satsa på sina medarbetares hälsa, framför allt genom att förebygga och främja. En stark ekonomi och en god hälsa är naturligt kopplade till varandra,

då en sund livsstil både ger en ökad produktivitet på arbetsplatsen och en mer innehållsrik fritid. Det är med andra ord positivt för båda parter.

   Sunt arbetsliv arbetar med helhetslösningar; kartläggning av hälsan på företaget, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt rehabiliterande åtgärder. För att bibehålla uppnått resultat hjälper vi sedan till med uppföljningar. Vi betonar då det egna ansvaret liksom ett positivt tänkande hos både individen och företaget.

En kartläggning av hälsan på företaget med möjlighet till uppföljning och jämförelser inom hälsoområdet.

De anställda motiveras och inspireras genom individuella coachande samtal där en sund livsstil, ett sunt förnuft och en sund kropp står i fokus.

Medveten närvaro. Träning i att uppleva och vara i nuet, vilket ger många positiva effekter som ett ökat välbefinnande med bättre sömn och mindre stress. Träningen medför en mer accepterande hållning till det egna jaget, det ger en ökad lyhördhet och leder till klokare val i vardagen.

Genom samtal får individen stöd i att på sina egna villkor göra förändringar som positivt påverkar dennes livsstil.

Anpassade efter önskemål.

Hälsobokslutgörs enligt Metodicum AB:s modell och metod. Det innebär en kartläggning av hälsan och arbetsmiljön på ett företag under en viss period med hjälp av ett IT-baserat system. Informationen som hälsobokslutet ger fås i form av nyckeltal. Dessa visar då var insatser bör göras och vilka inriktningar de bör

ha. En uppföljning med ett nytt hälsobokslut

påvisar effekterna av insatserna och med en unik referensdatabas kan jämförelse göras med andra företag. Hälsobokslutet tydliggör personalens betydelse för verksamhetens resultat och är

dessutom ett utmärkt rapporteringsverktyg.

Livsstilsprog           ra  sker genom individuella coachande samtal och går ut på att skapa en egen vilja till förändring där en sund livsstil, ett sunt förnuft och en sund kropp står i fokus. Var och en tar ansvar för sin

 

egen väg mot ett ökat välbefinnande och en mer positiv inställning till livet. Resultatet blir varaktiga förändringar i vardagen som ger resultat både för individen och på företaget.

Mindfulnessär läran om medveten närvaro; hur

man kan hantera stress och oro inför framtiden, hur

man undviker att grubbla över det som varit och istället fokusera på nuet, det enda som vi faktiskt kan påverka.

   I träningen lär man sig att möta verkligheten och acceptera den som den är, att bli medveten om de val som finns och sluta reagera med automatik på det

som sker runt omkring oss. Man tränar även på att tillåta sig att känna, att sluta vara självkritisk och lyssna till kroppens signaler. Genom mindfulness ökar förmågan att uppleva, förstå och njuta av livet.

 

Mindfulness               är en samtalsmetod som hjälper människor att förändra sig på sina egna villkor. Metoden är samarbetsinriktad och person-centrerad och fokuserar på att hjälpa individen att bli mer uppmärksam om problem som kan uppstå och om vilka risker och konsekvenser ett beteende kan föra med sig. Alternativt hjälper man individen att föreställa sig en bättre framtid för att på så sätt öka

motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor

kring ett alternativt beteende och därmed låta individen föreställa sig hur en förändring kan påverka dennes liv positivt. Att använda sig av MI kan hjälpa individen att bli villig, kunnig och redo att möta dessa förändringar och på så vis förbättra kvalitén i sitt liv.

+46 70 55 75 495

info@sunt-arbetsliv.se

Sunt arbetsliv i Västra Götaland

Reveljgatan 4

426 76 Västra Frölunda

Är du i behov av mina tjänster eller har några frågor är du välkommen att kontakta mig enligt ovan.

 

Vill du ha en prisuppskattning? Kontakta mig så återkopplar jag med en offert.

Sunt arbetsliv © 2013

info@sunt-arbetsliv.se